logo MAN
Site du MAN 42

Manifestation anti TAFTA
St Etienne - 11/10/14

p1230047.jpg
P1230047
p1230050.jpg
P1230050
p1230051.jpg
P1230051
p1230059.jpg
P1230059
p1230061.jpg
P1230061
p1230066.jpg
P1230066
p1230070.jpg
P1230070
p1230073.jpg
P1230073
p1230075.jpg
P1230075
p1230080.jpg
P1230080
p1230085.jpg
P1230085
p1230097.jpg
P1230097
p1230103.jpg
P1230103
p1230110.jpg
P1230110
p1230131.jpg
P1230131
p1230132.jpg
P1230132